Tickets Euro Cycling XP

Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang. Dit ticket is aan de dagkassa te verkrijgen.

Voorverkoop: € 10

Dagkassa: € 12,50

Clinic testen / Carparkrun etc ... € 12,50 (fiets parkeren bewaakt en kleedgelegenheid)

Per ticket 1,50 euro admin en betalings kosten

Algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, mogelijk via het plaatsen van een bestelling stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Euro Cycling XP, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

Euro Cycling XP behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

 Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

• U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.

• Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via IBAN overschrijving.

• Euro Cycling XP heeft het recht om de bestelling, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

• Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Kiest u voor betaling via IBAN overschrijving, dan vindt u bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

• Geeft u tijdens het bestelproces aan dat u een factuur wilt ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van uw betaling verstuurd per post of via email.

• De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.

• Euro Cycling XP behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal Euro Cycling XP de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

• Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.

• Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets toegezonden.

• Euro Cycling XP behoudt zich het recht tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.

• De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Euro Cycling XP door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Euro Cycling XP noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies 

• Na aflevering door Euro Cycling XP is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.

• In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

Gebruik

• Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.

• Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement strikt verboden.

• Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden.

• Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop.

• Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd.

• Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

• De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. Euro Cycling XP behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd. Noch de oorspronkelijke koper noch een daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. Euro Cycling XP behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Wijziging of afgelasting

• Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator.

• Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de organisator. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.

• Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij Euro Cycling XP geregistreerde besteller, of de bij Euro Cycling XP geregistreerde derde aan wie de tickets via het Euro Cycling XP platform digitaal zijn overgedragen. Daartoe dienen de instructies door Euro Cycling XP per email verstrekt met het oog op de aanvraag tot terugbetaling, te worden gevolgd. Aanvragen tot terugbetaling ingediend na het verstrijken van de daartoe verleende termijn, die minstens 14 dagen bedraagt, kunnen niet worden gehonoreerd.

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

Varia

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

• Klachten kunnen worden gemeld op info@eurocyclingxp.com

• Euro Cycling XP werkt conform de Gedragscode en Geschillenafhandelings procedure van BeCommerce die u op deze website kan vinden: www.becommerce.be

• Euro Cycling XP wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform ec.europa.eu/odr/. Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een electronisch klachtenformulier.


© 2018 Euro Cycling XP | MECC Maastricht

Please publish modules in offcanvas position.