Tickets Euro Cycling XP

Ticketverkoop start op 1 juni!

Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang. Dit ticket is aan de dagkassa te verkrijgen.

Voorverkoop: € 10

Dagkassa: € 12,50

Clinic testen / Carparkrun etc ... € 12,50 (fiets parkeren bewaakt en kleedgelegenheid)

Per ticket 1,50 euro admin en betalings kosten


Algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, mogelijk via het plaatsen van een bestelling stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Euro Cycling XP, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

Euro Cycling XP behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

 Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

• U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.

• Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via IBAN overschrijving.

• Euro Cycling XP heeft het recht om de bestelling, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

• Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Kiest u voor betaling via IBAN overschrijving, dan vindt u bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

• Geeft u tijdens het bestelproces aan dat u een factuur wilt ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van uw betaling verstuurd per post of via email.

• De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.

• Euro Cycling XP behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal Euro Cycling XP de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

• Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.

• Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets toegezonden.

• Euro Cycling XP behoudt zich het recht tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.

• De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Euro Cycling XP door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Euro Cycling XP noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies 

• Na aflevering door Euro Cycling XP is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.

• In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

Gebruik

• Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.

• Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement strikt verboden.

• Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden.

• Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop.

• Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd.

• Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

• De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. Euro Cycling XP behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd. Noch de oorspronkelijke koper noch een daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. Euro Cycling XP behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Wijziging of afgelasting

• Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator.

• Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de organisator. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.

• Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij Euro Cycling XP geregistreerde besteller, of de bij Euro Cycling XP geregistreerde derde aan wie de tickets via het Euro Cycling XP platform digitaal zijn overgedragen. Daartoe dienen de instructies door Euro Cycling XP per email verstrekt met het oog op de aanvraag tot terugbetaling, te worden gevolgd. Aanvragen tot terugbetaling ingediend na het verstrijken van de daartoe verleende termijn, die minstens 14 dagen bedraagt, kunnen niet worden gehonoreerd.

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

Varia

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

• Klachten kunnen worden gemeld op info@eurocyclingxp.com

• Euro Cycling XP werkt conform de Gedragscode en Geschillenafhandelings procedure van BeCommerce die u op deze website kan vinden: www.becommerce.be

• Euro Cycling XP wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform ec.europa.eu/odr/. Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een electronisch klachtenformulier. 

Sales Conditions

By visiting or using this website by, for example, placing an order on the sites of the various venues belonging to Euro Cycling XP, you agree with the terms and conditions of the online sales policy of Euro Cycling XP, as set out below. If you do not agree with these terms and conditions, we ask that you do not visit or use this website.

These general terms and conditions of sale are likewise applicable to orders placed and/or confirmed by telephone, letter or by email.

Euro Cycling XP reserves the right to amend the general terms and conditions at any time. Amendments take effect upon publication on the website.

Pricing

Unless otherwise stated, the listed prices are exclusive of VAT and any fees. All fixed costs and services payable by the buyer are included in the price, and the buyer is informed thereof prior to placing an order.

Ordering

• You confirm that you are 18 or older.

• Your order will remain reserved in your name as long as you adhere to the payment terms stated on your confirmation. Any tickets and/or e-tickets are only considered as being definitely reserved once payment of the sum owed is received. You can pay by credit card, debit card or by means of an IBAN transfer.  

• Euro Cycling XP has the right to turn an order into a reservation, even in the event of late payment, if there are sufficient available tickets for a price category.

• After your order is placed you will receive a confirmation by email. If you opt to pay by means of an IBAN transfer, then the confirmation will also contain a payment request. This confirmation email contains a summary of the order recorded on a durable data carrier. This email also contains a link to the terms and sales conditions.

• If, during the ordering process, you state that you wish to receive an invoice, then it will be sent by mail or email after receipt of payment.

The person or company placing the order is considered to be the client and guarantees payment for the order, even if an invoice is to be composed and sent in the name of a third party.

• Euro Cycling XP reserves the right to refuse to honour a reservation if the means of payment employed was used to perform fraudulent transactions in the past or if the provided personal details are indicative of fraud.  In such cases Euro Cycling XP shall be able to recover the costs of the investigation into the fraudulent nature of the reservation as well as of any loss actually suffered from the party placing the order.

Payment and Shipping

After your payment is registered, you will receive a confirmation email.

After receipt of your payment we will send you your tickets.

Euro Cycling XP reserves the right to allocate seats and to send the tickets at a later date, but no later than five days prior to the event. If there is no longer time to send the tickets by mail, they will be available at the box office.

The customer is responsible for providing a correct email address and for checking any emails from Euro Cycling XP that might be blocked by spam filters. In default thereof the customer will be unable to seek a refund from either Euro Cycling XP or from the credit card company.

Safekeeping and loss

• After the tickets have been delivered by Euro Cycling XP, the ticketholder is responsible for the safekeeping of the tickets.

• Under no circumstances will replacement tickets be provided in the event of loss or theft. Only in the event of unreadable or poorly-readable barcodes will duplicate tickets be issued to ticketholders who present them.

Usage

• Our products (tickets, accounts) remain our exclusive intellectual and material property. As such, any reproduction or copy thereof in any form whatsoever and by any means whatsoever is strictly prohibited.

• Unless written permission is received from the organiser, any commercial use of the name or logo of the event or the artist is strictly prohibited.

• Unless written permission is received from the organiser, any use of the tickets for commercial or promotional purposes is prohibited.

• Tickets remain in the name of the party originally placing the order. This means that the name of the party purchasing the ticket cannot be changed, including in the event of the ticket being (occasionally) resold.

• Any statements on the ticket may not be altered. Holders of tickets that have been altered can be refused entry.

• Admission is only granted to an event to the first person presenting the original e-ticket. Any other tickets offered thereafter shall be deemed as a copy and will not grant admission to the venue or event.

• The party purchasing the ticket must adhere to the Law on the Sale of Admission Tickets to Events (Wet Betreffende de Verkoop van Toegangsbewijzen tot Evenementen– 30 July 2013). The regular or even the occasional resale of tickets at a price higher than the original ticket price is prohibited. Euro Cycling XP reserves the right to invalidate resold tickets. The holder thereof can be refused admission to the venue or event.  In this event, neither the original buyer nor a subsequent buyer will be entitled to any refund whatsoever. Euro Cycling XP likewise reserves the right to refuse to sell a ticket to customers where there is reason to believe that the purchase is made for the sole purpose of reselling the ticket.

Changes or cancellation

• Changes to the event programme, the dates and/or locations, changes to the configuration and/or availability of the seats and cancellation of the show are at the sole liability of the organiser.

• Tickets are only refunded or exchanged if the event is cancelled and after being instructed to do so by the show organiser. Force majeure suffered by the party purchasing the ticket is not accepted as a reason for refunding said ticket.

• Tickets can only be refunded to the party placing the order that is registered with Euro Cycling XP, or to third parties registered with Euro Cycling XP to whom the tickets were electronically transferred using the Euro Cycling XP platform. The instructions emailed by Euro Cycling XP must be followed for the purpose of applying for a refund. Applications for a refund that are submitted after the time period granted for such – which is at least 14 days – cannot be fulfilled.

Cancellation terms

Right of withdrawal does not exist, and as a consumer you do not have the right to waive the purchase. While article VI.47 of the Belgian Business Code (Wetboek Economisch Recht) provides for a period of 14 calendar days within which the consumer can waive the contract in the event of distance selling, this right of withdrawal does not apply to contracts concluded through this website, pursuant to article VI.53.12 of the Belgian Business Code.

Micellaneous

Alcohol, food, drugs, plastic bottles, cans, fireworks, weapons or any other dangerous objects are prohibited at events. Such objects will have to be surrendered. In the event of refusal to surrender such objects, admission to the venue will be denied, without any right to refund.

Complaints or disputes

Any complaints can be reported to info@eurocyclingxp.com 

Euro Cycling XP acts in accordance with the Code of Conduct and the Dispute Settlement procedure of BeCommerce, which can be found at www.becommerce.be

Euro Cycling XP also draws your attention to the European Online Dispute Resolution (ODR) platform ec.europa.eu/odr/. This platform provides for the full online resolution of disputes, after the submission of an electronic complaints form.


 

 

© 2018 Euro Cycling XP | MECC Maastricht